logo
Siyer Medine Dönemi 1. Test
1.

Arap geleneklerine göre savaşlar teke tek vuruşma ile başlardı. Buna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Mübareze
Soru Açıklaması
2.

Medine’de Mescid-i Nebi inşa edildiğinde mescidin kıblesi ne tarafa doğruydu?

Doğru Cevap: "C" Kudüs
Soru Açıklaması
3.

Bedir Savaşı miladi hangi yılda gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" 624
Soru Açıklaması
4.

Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebia gibi azılı müşriklerin  öldürüldüğü olay hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bedir Savaşı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Kan diyetlerini her kabile kendisi ödeyecek.
Soru Açıklaması
6.

Hz. Peygamber'in ensar ile muhaciri birbirleriyle kardeş ilan etmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Muahat
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber Mescid-i Nebi yapılıncaya kadar 7 ay süreyle kimin evinde misafir kalmıştır?
Doğru Cevap: "E" Halid bin Zeyd
Soru Açıklaması
8.

Hz. Peygamber Mescid-i Nebiyi çok amaçlı kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi mescidin kullanım alanlarından değildir? 

Doğru Cevap: "D" Alış veriş yeri
Soru Açıklaması
9.

Ebu Eyyüp el-Ensari'nin kabri nerede bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" İstanbul
Soru Açıklaması
10.

Mescid-i Nebi'nin bitişiğindeki kimsesiz ve yoksul kişilerin kaldığı ve burada eğitim gördüğü bölüme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Suffe
Soru Açıklaması
logo
Siyer Medine Dönemi 1. Test
11.

Hz. Peygamber oruç farz olmadan önce her ayın kaç gününü oruçlu geçirirdi?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
12.

Müslümanların namaza nasıl çağrılacağı probleminin çözümünde bugünkü şekliyle ezanı rüyasında gören sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Abdullah bin Zeyd
Soru Açıklaması
13.

Hz. Peygamber Medine'ye varınca nüfus sayımını ne maksatla yaptırmıştır?

Doğru Cevap: "A" Muhtemel bir savaşta Müslümanların kuvvetini tespit etmek
Soru Açıklaması
14.

Hz. Muhammed Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal ve askerî açıdan İslam toplumunun temelini oluşturan bazı adımlar attı. Aşağıdakilerden hangisi bu adımlardan değildir?

Doğru Cevap: "B" Yahudilere harp ilan edilmesi
Soru Açıklaması
15.

– Muhacir ve ensarı kardeş ilan etti.
– Medine’deki kabileler arasında uzlaşma sağladı.
– Yahudilerle, Medine Sözleşmesini imzaladı.
– Mekkeli müşriklerle, Hudeybiye Antlaşmasını imzaladı
Hz. Muhammed(sav)’in tüm bu çabalarının asıl amacı nedir?

Doğru Cevap: "A" Barış ve kardeşliği sağlamak
Soru Açıklaması
16.

Hz. Muhammed (sav)’in, 10 Müslümana okuma yazma öğretme koşuluyla savaş esirlerini serbest bıraktırdığı savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bedir Savaşı
Soru Açıklaması
17.

Seriyye nedir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed’in bizzat katılmayıp bir sahabenin komutası altında gönderdiği birliklerdir.
Soru Açıklaması
18.

Hz. Hamza’nın şehid olduğu, Hz. Peygamber'in dişinin kırıldığı, okçuların savaşın kazanıldığı zannıyla Hz. Peygamberin emrini unutup yerlerini terk ettiği ve Müslümanların büyük zayiat verdiği savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Uhud Savaşı
Soru Açıklaması
19.

Hz. Muhammed Bedir Şavaşı’na çıkarken yerine hangi sahabeyi vekil olarak bırakmıştır?

Doğru Cevap: "B" Abdullah bin Ümmü Mektum
Soru Açıklaması
20.

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bedir Savaşı
Soru Açıklaması
logo
Siyer Medine Dönemi 1. Test
21.

Hz. Hamza’yı kim şehid etmiştir?

Doğru Cevap: "E" Vahşi
Soru Açıklaması
22.

Hz. Hamza'yı şehid eden kişiyi özgürlüğüne kavuşması karşılığında görevlendiren kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Hind
Soru Açıklaması
23.

Uhut Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Hz. Peygambere suikast yapmak istediler; ancak bunda başarılı olamadılar. Bunun yanında sahabeden Amr b. Ümeyye tarafından yanlışlıkla öldürülen iki kişinin diyetinin kendi paylarına düşen kısmını ödememekte direterek sözleşmeye uymadılar ve kalelerine çekilip Müslümanlara karşı savaşmaya başladılar. Çok geçmeden bir sonuç elde edemeyeceklerini anladıklarında teslim oldular ve Medine’den sürüldüler.
Bahsedilen Yahudi kabilesi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nadir
Soru Açıklaması
24.

Peygamberimiz’in Uhut Dağı ile Ayneyn Tepesi arasındaki geçide düşmanın cephe gerisinden saldırısını önlemek için yerleştirdiği elli okçunun komutanı kimdir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
25.

Hendek Savaşı’nın diğer adı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ahzab
Soru Açıklaması
26.

Uhud Savaşı'nda ..............................'i şehid eden müşrik onu Peygamberimiz'e benzeterek "Muhammed'i öldürdüm!" diye haykırdı. Bunu duyan Müslümanlar dağılmaya başladı.
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Musab bin Umeyr
Soru Açıklaması
27.

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasındaki 3. savaş hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hendek Savaşı
Soru Açıklaması
28.

Hendek Savaşı’nda Medine’nin etrafına hendek kazılması fikri hangi sahabiden gelmiştir?

Doğru Cevap: "E" Selman-ı Farisi
Soru Açıklaması
29.

Hudeybiye’de Kureyş barış heyeti başkanının oğludur. Bedir Gazvesi’nden önce Mekke’de Müslüman oldu. Bu sebeple babası tarafından hapsedilerek zincire vuruldu ve hicret etmesine izin verilmedi. Hudeybiye Antlaşması’nda anlaşma konuları görüşülüp yazılı metin imzaya hazır hâle geldiği sırada Mekke’de hapsedildiği yerden kaçıp ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği görüldü. Büyük üzüntüyle antlaşma gereği Mekke’ye geri gönderildi.
Bu sahabi kimdir?

Doğru Cevap: "B" Ebu Cendel
Soru Açıklaması
30.

Hendek kuşatması kaç gün sürmüştür?

Doğru Cevap: "C" 23
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.