logo
İslam Kültür ve Medeniyeti 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Kıyafet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde “medeniyet” kavramını karşılayan kelimelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Umran
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarıdır?
Doğru Cevap: "B" Kur’an ve sünnet
Soru Açıklaması
4.
İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir. Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" İslam kültüründe hükümlere sahih örf ve adetler de dayanak oluşturur.
Soru Açıklaması
5.
Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Değişkenlikten uzak, sabit bir yapıya
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!” veya “Ey Âdemoğulları!” ile başlayan pek çok ayet bulunmaktadır.

Bu hitaplar İslam kültür ve medeniyetinin hangi yönü ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Evrensellik
Soru Açıklaması
7.
Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Müslümanların barış ve din hürriyetine verdikleri önemin
Soru Açıklaması
8.
Ünlü tarihçi Profesör İhsan Süreyya Sırma, Kuveyt'te yaptığı bir konuşma ile ilgili şunları söylemiştir:

Kuveyt'e konferansa gittim. Bir Arap profesör İngilizce konuşarak "Osmanlı bizi yıllarca sömürdü, asimile etti." dedi.

Ben çıktım kürsüye Arapça konuşarak,

-"Osmanlı neyiniz vardı da sömürdü? Henüz petrolünüz bile yoktu... Size hiç dokunmadı, aksine size hizmet etti. Ben bir Türk olarak Arapça konuşuyorum, bu salondakiler de ekseri Arap... Siz bir Arap olarak İngilizce konuşuyorsunuz. İşte asıl sömürü bu." dedim. Salonda alkış koptu...

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti hakimiyeti altındaki topraklarda Arapça konuşulmuştur.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Milliyet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışındaki emanet ilkesi ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Yönetim, aynı aileden gelen en yetkili kişilere emanet edilmelidir.
Soru Açıklaması
logo
İslam Kültür ve Medeniyeti 1
11.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! (Şeyh Edebâli)

Bu söz İslam medeniyetinin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" İnsan merkezlidir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Aynı tarzda bireylerin yetiştirilmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesi
Soru Açıklaması
14.
“Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...” (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Hisbe
Soru Açıklaması
15.
I. “… Biz insana şah damarından daha yakınız.” (Kâf suresi, 16.ayet)

II.  “Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.” (Hadis-i Şerif)

III.  “Kötülüğü, en güzel olan şekilde uzaklaştır…” (Mü’minûn suresi, 96. ayet)

IV. “Allah bir kulunu sevdiğinde, onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur.” (Hadis-i Şerif)

Bu ayet ve hadislerin hangilerinde Allah-insan ilişkisine değinilmiştir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
16.
İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan “isar” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç içinde dahi kardeşini kendine tercih etme
Soru Açıklaması
17.
Kur’an-ı Kerim’de mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamberin de sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında öncelikle etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Vakıf
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili tutumları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Servetin Müslümanların tekelinde olmasını tavsiye eder.
Soru Açıklaması
19.
Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi
Soru Açıklaması
20.
Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.

Yukarıdaki metinde İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A"  Ahlaki tavır
Soru Açıklaması
logo
İslam Kültür ve Medeniyeti 1
21.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Mute Savaşı için ordusunu sefere gönderirken üç komutan tayin etmiş, şayet bu üç kişi şehit olursa aralarından birini komutan seçmelerini istemiştir. Bu olay Hz. Peygamber'in hangi konudaki hassasiyetini göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" İstişare
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam ekonomisinin ilkelerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "C" Tüketimin teşvik edilmesi
Soru Açıklaması
23.
Anadolu'da İslam’ın yayılmasında etkili olan ahiliğin kökeninde yer alan fütüvvetin ana esası aşağıdakilerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "D" Fedakarlık
Soru Açıklaması
24.
İnsanın yaratıcısıyla ibadetlerinde ve yaptığı bütün işlerde sadece Allah (c.c.) rızasını gözetmesi, ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapması demek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhlas
Soru Açıklaması
25.
İslam kültür ve medeniyetinin yönetim anlayışının esasıdır. Hz. Ömer (r.a) ile özdeşleşmiştir. Topkapı sarayının en yüksek yapısı olan kuleye adını vermiştir. Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adalet
Soru Açıklaması
26.
Müslümanlar ayet ve hadislerin teşviki ile cami, hastane, kervansaray, yol, çeşme gibi kalıcı eserler inşa etmişlerdir. Bu tür kalıcı eserlere dinimizde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sadaka-i cariye
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yargılama
Soru Açıklaması
28.
Mü'minin, Allah'a yaklaştıracak şeylere uyması, O'ndan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınması, helal ve haram konusunda hassasiyet göstermesidir. Allah katında en değerli kimse, ......... sahibi olanlardır.

Yukarıda anlatılan ve boşluğa uygun gelecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takva
Soru Açıklaması
29.
İslam kütüphaneciliğinin başlangıç devri olan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emeviler Dönemi
Soru Açıklaması
30.
İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökene, ırka ,toplumsal konuma  ve cinsiyete bakmaksızın inancı, canı, malı, nesli ve namusunun dokunulmaz olduğunu esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan onuru
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.