logo
Fıkıh 2. Ünite
"Fıkıh İlminin Doğuşu ve Gelişmesi"
1.
• 622-632 yıllarını kapsayan dönemdir.

• Müslümanlar bu dönemde devlet kurmuşlardır.

• Muamelat, aile, miras ve ceza gibi konularda ilke ve kurallar konulmuştur.

Bu bilgiler fıkhın hangi dönemine aittir?
Doğru Cevap: "D" Medine dönemi
Soru Açıklaması
2.
Fıkıh ilmi ile ilgili eserler hangi dönemde yazılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mezheplerin ortaya çıktığı dönem
Soru Açıklaması
3.
İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer hangi fıkhî mezhebin önde gelen alimleridir?
Doğru Cevap: "B" Hanefilik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhî bir mezhep değildir?
Doğru Cevap: "B" Eşarilik
Soru Açıklaması
5.
• Zührî ve Nafî gibi tabiin alimlerinden ders almıştır.

• Muvatta isimli eseri hadis alanında önemli bir kaynaktır.

• Medine halkının uygulamalarını fıkhî delil olarak kabul eder.

Bu bilgiler aşağıdaki fıkıh alimlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Malik b. Enes
Soru Açıklaması
6.
Fıkıh usûlüne dair yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?
Doğru Cevap: "C" Er-Risale
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Cihat, aile, miras, ceza vb. konularda ilkeler konulmuştur.
Soru Açıklaması
8.
Rey ekolünün temelleri aşağıdaki sahabelerin hangisi tarafından atılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İbn Mesut
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tabiin Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Şûra içtihadı ile hükümler verilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.

• Şia’nın en büyük koludur.

• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da adlandırılır.

Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Caferi Mezhebi
Soru Açıklaması
logo
Fıkıh 2. Ünite
"Fıkıh İlminin Doğuşu ve Gelişmesi"
11.
Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’ın yirmi üç yılda tedricen indirilmiş olması
Soru Açıklaması
12.
Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Mesud
Soru Açıklaması
13.
• Akla ve rey’e büyük önem vermişlerdir.

• İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.

• Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.

Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Hanefilik
Soru Açıklaması
14.
Mezhepler öncesi dönemle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tabiin âlimleri hüküm çıkarırken sadece sahabe uygulamalarını dikkate alırdı.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (sav) döneminin fıkhi özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sünnet oluşturma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemindeki fakihlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Fatıma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hicaz ekolündeki fakihlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Ömer
Soru Açıklaması
18.
Mensubu kalmamış mezheplerin imamları ve yaşadıkları yerler eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur?
Doğru Cevap: "A" Basra'da Abdurrahman b. Ebî Leyla
Soru Açıklaması
19.
* En önemli eseri el-Müsned adlı hadis kitabıdır.

* Fıkıhla ilgili görüşleri ise Hırakî’nin el-Muhtasar adlı eserinde derlenmiştir.

* Daha çok Arabistan Yarımadası’nda yaygınlaşarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

* Uzun süre İmam Şafii’den ders almıştır.

Yukarıda verilen bilgiler hangi mezhep imamına aittir?
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
20.
* Adı Muhammed b. İdris'tir. Gazze’de doğmuş Mısır’da vefat etmiştir.

* Irak’ta Ebu Hanife’nin talebesi olan İmam Muhammed’den, Medine’de İmam Malik’ten ders almıştır.

* Ömrünün sonlarına doğru Mısır’a yerleşmiştir. Bu nedenle onun görüşleri daha çok Mısır’da yayılmıştır.

* er-Risale adlı eseri fıkıh usulüne dair yazılan ilk eserdir. Fıkha dair en önemli eseri ise el-Ümm adlı kitabıdır.

Yukarıda bilgileri verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmam Şafii
Soru Açıklaması
logo
Fıkıh 2. Ünite
"Fıkıh İlminin Doğuşu ve Gelişmesi"
21.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye adlı eser kimin başkanlığındaki heyet tarafından oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Ahmed Cevdet Paşa
Soru Açıklaması
22.
Fıkhu'l-Ekber adlı eser hangi müctehide aittir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
23.
Ebu Hanife'nin fıkha dair görüşlerini öğrencilerinden Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybanî Zâhirü’r-Rivaye adlı kitapta derlemiştir. Bu kitap Serahsî tarafından .................. adıyla otuz cilt hâlinde şerh edilmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" el-Mebsut
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki ekol ve imam eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hicaz ekolü - Alkame b. Kays
Soru Açıklaması
25.
Osmanlı Medeni Hukuku olarak niteleyebileceğimiz kanun kitabının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Mecelle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.